สอ.ครูระนองฯ เปิดให้บริการในวันหยุดทำการ
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอ.ครูระนองฯ Date: 2019-02-10 12:50:41
IP: 1.0.221.26
 
 
 
 
 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด  ที่มีความประสงค์ติดต่อในการขอรับบริการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด ได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัดเปิดให้บริการในวันหยุดทำการแก่สมาชิก ในวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.โดยเปิดให้บริการในด้านงานเอกสารเท่านั้น เช่นการรับคำขอกู้ , ตรวจสอบสิทธิการกู้ , ทำสัญญากู้ และยื่นคำร้องต่างๆ       ยกเว้นการรับเงินกู้และบริการด้านการเงินทุกประเภท

                    สำหรับในเดือน มีนาคม 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด จะเปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 2มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.


ข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ