ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอ.ครูระนองฯ Date: 2017-06-26 10:48:08
IP: 1.20.130.59
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด  โดยนายตุลา  จันทร์วัฒนเดชากุล  ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี  จำกัด  ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดููงาน  ด้วยมิตรภาพ และไมตรีจิต   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ