เยี่ยมสมาชิกผู้ทุพลภาพในพื้นที่อำเภอกระบุรี
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอ.ครูระนองฯ Date: 2017-06-08 12:36:42
IP: 118.173.251.233
 
 
 
 
 
 

"สมาชิกมีสุขเราร่วมยินดี...สมาชิกมีทุกข์เราร่วมดูแล" ปันน้ำใจ..ใส่ใจสมาชิก..เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด นำโดยนายตุลา จันทร์วัฒนเดชากุล ประธานกรรมการ พร้อมนายถิรวิทย์ วิภาพาดาพิสุทธิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายวิสุทธิ์ พ้นภัย รองประธานกรรมการ คนที่ 2 นายจรัญ อินทนาศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ นายสันทัด รัตโนภาส กรรมการอำนวยการ นายเธียรพร สุรการพินิจ ที่ปรึกษ่า และนางอัญชุลี เนื่องเสวก ผู้จัดการ เดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญ และให้กำลังใจแก่สมาชิกผู้ทุพลภาพในพื้นที่อำเภอกระบุรี จำนวน 2 ราย คือนายเชาวเลื่อน ใจเปี่ยม และนายพล แสงจันทร์ พร้อมมอบเงินสวัสดิการให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกทั้ง 2 ราย ๆ ละ 10,000.-บาท   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ