สอ.ครูระนองฯ เข้าสักการะพระบรมศพฯ
Posted: ปชส.สอ.ครูระนอง Date: 2017-02-24 10:47:46
IP: 1.20.130.206
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด นำโดยนายตุลา จันทร์วัฒนเดชากุล ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก เดินทางเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ