ชมรมสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง ออกเยี่ยมสมาชิก
Posted: ปชส.สอ.ครูระนอง Date: 2017-01-27 08:28:36
IP: 101.109.181.209
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2559 ชมรมสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด นำโดยนายชนะ สรรค์คุณากร ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ ได้ออกเยี่ยมเยียน และมอบกระเช้าของขวัญ สมาชิกชมรมฯ ผู้อาวุโส เพื่อพบปะพูดคุยุสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางชมรมฯ ได้จัดขึ้นทุกปี ในปี 2559 ได้ออกเยียมเยียนสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 21 คน ในอำเภอเมืองระนอง อำเภอกระบุรี และอำเภอกะเปอร์ (ขอบคุณภาพจาก อ.จุรศักดิ์ สวัสดิ์เดชา คณะกรรมการชมรมฯ)   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ