ยินดีให้บริการจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
Posted: admin Date: 2008-03-18 11:47:32
IP: 125.25.68.52
 
 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด

นางอัญชุลี เนื่องเสวก ผู้จัดการ เบอร์โทร 081-5389419

นายศิวเวท  คำกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการ รับผิดชอบงานหน่วย อ.เมือง เบอร์โทร 089-4693403
นางเพ็ญกุล  ใช้โรจน์  ผู้ช่วยผู้จัดการ รับผิดชอบด้านการเงิน เบอร์โทร 081-8936367 
นางชยันตี  ทองคำพล หัวหน้าฝ่ายธุรการ รับผิดชอบงานหน่วย จังหวัด โอน เบอร์โทร 089-2914472
นายศรายุทธ  สุทธิวงษ์  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร 087-8818173 
นายสกนธ์ ศานติประพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้น-หนี้ รับผิดชอบงานหน่วย อ.กระบุรี เบอร์โทร 083-6368415
นางทัศนีย์ จันทร์เพ็ง หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบงานบัญชี  เบอร์โทร 081-2717577
นายชัยยา  รักสงบ  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย รับผิดชอบงานหน่วย อ.กะเปอร์ ละอุ่น สุขสำราญ เบอร์โทร 084-6286712
นางสาวอนงค์รันต์ พจน์ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย รับผิดชอบหน่วย จังหวัด เบอร์โทร 084-8987710 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกราะแก้ว เจ้าหน้าที่สวัสดิการสงเคราะห์ศพ  ประกันสินเชื่อ เบอร์โทร 082-2713921
นางพิมพร  นิลขำ  แม่บ้าน เบอร์โทร 083-1063917 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ