เมื่อ ปี พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายเยื้อ วิชัยดิษฐ์ รองปลัดกระทรวงลงนามแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือที่ 20650/2503 ถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดให้พิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการครู โดยให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขึ้นทุกจังหวัด และให้แจ้งผลการดำเนินการให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
นายกนก รณยุธท นายชวน รัชตกุล นายประเทือง จันว์ธนะได้ร่วมกันดำเนินการเชิญชวนให้ครูทุกโรงเรียนแสดงความจำนงการเป็นสมาชิก ครั้งแรกมีผู้แจ้งความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกรวมทั้งสิ้น 155 คน และต่อมาได้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกเพียง 149 คน เท่านั้น โดยขอส่งเงินค่าหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5310 บาท สมาชิกแสดงความจำนงขอกู้เพื่อชำระหนี้เก่า 27 ราย เป็นเงิน 114530 บาท

การเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรม
วันที่ 20 มิถุนายน 2504 ผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ได้มีการร่วมประชุมกันครั้งแรกที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โดยมีผู้ร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 85 คน ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ 2 คน คือ นายพัฒนพงศ์ ศุกร์โยธิน ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในที่ประชุม
ที่ประชุมตกลงให้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 จดทะเบียนตามใบสำคัญจดทะเบียนเลขที่ 57/11000 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2504 เพื่อตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับผู้มีเงินเดือนในกลุ่มครูและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ชื่อว่า ? สหกรณ์ครูระนอง จำกัดสินใช้? และต่อมาได้ขอเลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2512


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ