งบแสดงฐานะทางการเงิน
                                    ณ วันที่  30 มิถุนายน 
 2562
 
 

จำนวนสมาชิก         สามัญ                                               2,984 คน                                                    สมทบ                                                  496 คน

สินทรัพย์ 

        เงินสดและเงินฝากธนาคาร                          112,232,151.26 บาท

        เงินลงทุนระยะยาว                                        2,953,430.00 บาท

        ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก                          2,661,292,864.00 บาท

หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                     6,327,028.41 บาท

        ที่ดินและอุปกรณ์                                        13,811,332.87  บาท  

หัก    ค่าเสื่อมราคาราคาสะสม                                 9,028,034.85  บาท

        สินทรัพย์อื่น                                                   840,743.22  บาท

                          รวมสินทรัพย์                   2,775,775,458.09 บาท

หนี้สินและทุน

        เงินรับฝาก                                               549,230,423.25 บาท

        เงินกู้ยืม                                                  440,900,000.00 บาท

        หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                      13,897,578.94 บาท

                           รวมหนี้สิน                       1,004,028,002.19 บาท

ทุนของสหกรณ์

        ทุนเรือนหุ้น                                           1,567,070,830.00 บาท

        ทุนสำรอง                                               118,514,732.14 บาท

        ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ             7,473,693.12 บาท

        กำไรสุทธิประจำปี                                       78,688,200.64 บาท

                         รวมทุนของสหกรณ์          1,771,747,455.90 บาท

                 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์   2,775,775,458.09 บาท

 

  

     

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ